Sanace zdiva

Ochrana staveb proti vzlínající vlhkosti:

Závažným problémem mnoha starších budov a domů je vlhké zdivo, které negativně působí na jejich stavební konstrukci a zdivo budovy značně porušuje. Spolu se vzlínáním vlhkosti jsou do konstrukcí vnášeny vodorozpustné soli přítomné v okolní zemině. Nadměrná vlhkost zdiva zvyšuje vlhkost vzduchu místností a snižuje tepelně izolační vlastnosti zdiva, podporuje růst plísní, je i příčinou hniloby dřevěných prvků. Pro odstranění těchto negativních jevů je nezbytné provést sanaci postižených konstrukcí, tj. zabránit pronikání vlhkosti a povrchové úpravy řešit tak, aby bylo omezeno působení vody i solí Ideálním řešením na vlhké zdivo je jeho sanace a hydroizolace

 

Typickými znaky vlhkého zdiva jsou:

• vlhkostní mapy na zdivu

• na vlhkém zdivu se objeví plíseň

• solné výkvěty

• nepříjemný zápach

 

Injektáž zdiva – sanace a izolace zdiva proti vlhkosti Odstranění příčiny vlhkosti ve zdivu objektu kvalitně a spolehlivě řeší chemická injektáž zdiva pomocí injektážních hydrofobizačních prostředků. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže spočívá v napuštění zdiva injektážním prostředkem, který je do zdiva vpraven předvrtanými otvory.

 

Výhody použití metody chemické injektáže zdiva:

1. rychlá a jednoduchá aplikace – lze provádět za běžného chodu budovy

2. injektáž zdiva nenarušuje statiku domu

3. šetrná ke stavebním konstrukcím

4. variabilita použití – rohy, nedostupná místa, výklenky

5. injektáž vlhkého zdiva lze použít na všechny druhy stavebních materiálů

 

Mechanické metody odstranění vlhkosti zdiva:

Mezi nejčastěji používané metody patří narážení plechů, podřezání zdiva řetězovou pilou a podřezání zdiva diamantovým lanem. Narážení nerezových plechů Hydrooizolační vrstvu tvoří nerezové desky vlnitého plechu, které se zaráží do ložné spáry zdiva. Ta musí být pravidelná. Nerezový materiál zaručuje velmi dlouhou dobu životnosti vložené izolace.

 

Podřezání zdiva řetězovou pilou:

Základem je odsekání staré omítky v místě řezu vytvoření pevného a rovného podkladu pro pojezd řezacího zařízení. Následný řez je veden v délce jednoho metru. Do vyčištěné drážky se vkládá izolační materiál, zpravidla na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu, a dále plastové klíny v rozdílných tloušťkách od 5-10 mm podle použité izolace a délky řezu. Přesahy izolace musí být 30-50 mm. Vzniklá spára se vyplňuje maltou s rozpínavými účinky. Podřezání zdiva diamantovým lanem Metoda podřezání zdiva diamantovým lanem je vhodná pro použití u všech typů zdiva bez ohledu na jeho tloušťku. Řezy je možné provádět vodorovně i svisle. Řezací lano je tvořeno jádrem z oceli s diamantovým prstenem. Do zdiva se nejprve vyvrtají otvory v rozmezí požadovaného řezu, kterými se lano provlékne. Dále je nasazeno na kladky a navlečeno na hnací kolo.

 

Sanační omítka a její výhody:

Sanační omítka umožňuje zdivu „dýchat“, vodní páru propustit směrem ven a vlhkost odpařit. Oproti tomu omítky na bázi vápna a cementu nejsou žádným způsobem hydrofobizovány, tedy není u nich, oproti sanačním omítkám, zajištěna vodoodpudivost. Hlavním cílem sanačních omítek je vytvářet příznivé podmínky pro vysychání zdiva, ukládání škodlivých solí a tím z estetického hlediska působí jako suchá omítka.