Zateplení fasád

Proč realizovat zateplení fasády?

Jeden z nejdůležitějších předpokladů pro spokojený a klidný život je vytvoření optimální tepelné pohody Vašeho prostředí v létě i zimě. Optimální je zamezit co nejvíce úniku tepla z objektu provedením kvalitní tepelné izolace. Zateplováním objektů lze vytvořit dodatečnou tepelnou ochranu stavebních konstrukcí před chladem i slunečním zářením.

Optimálním výběrem tepelné ochrany pomocí tepelných izolací lze dosáhnout úspory nákladů na vytápění nebo ochlazování po celou dobu životnosti objektů a zároveň zvýšit hodnotu Vaší nemovitosti pro její případný prodej nebo pronájem.

 

Kdy je možné zahájit izolační prace:

• práce na střešních konstrukcích, montáž/výměna oken, izolace a obložení balkonů a teras byly dokončeny

• veškeré okolní povrchy jsou řádně chráněny před poškozením

• na podkladu se nevyskytují viditelné vlhké skvrny

• veškeré klempířské práce na římsách, atikách atd. byly provedeny tak, aby odvedly dešťovou vodu z plochy fasády

 

Technologický postup při zateplení fasády:

• Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny. Pokud narazíte obnaženou výztuž, je třeba tuto technicky ošetřit.

• Poté je proveden penetrační nátěr, který se provádí zednickou štětkou. Penetrační nátěr je nutný ke spojení mezi podkladní a lepící vrstvou.

• Následuje případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provedení prací při zateplování. Zdemontované prvky jsou znovu osazené (hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky, nebo světla atd.)

• Následuje montáž zakládacích soklových lišt.

• Dalším krokem je lepení fasádního izolantu. V případě polystyrenu většinou typ EPS 70 F nebo EPS 100 F desky formátu 1000 x 500 mm a tloušťce dle Vaší volby. V případě desek fasádní vaty je třeba počítat s větší nasákavostí lepicí hmoty. Tepelný izolant je vždy lepen od spodu nahoru od zakládacích lišt a to ve vodorovných řadách na vazbu.

• Ukotvení desek talířovými hmoždinkami s plastovým nebo ocelovým trnem, dle Vaší volby. Plastový trn je velice běžný a dostačující. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačníh desek na lepící tmel. Hmoždinky svojí funkcí zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. Také se snižuje smykové zatížení izolantu a tím jeho možné posunutí do věech stran.

• Úprava nároží, parapetů, podhledů se provádí pomocí rohových lišt hliníkových nebo PVC s výztužnou tkaninou.

• Následuje přebroušení celé plochy do roviny tak, aby vznikla rovná souvislá plocha.

• Tmelení plochy krycí stěrkovou hmotou. Stěrka se provádí dle potřeby, ale minimální a používané vrstvy jsou o síle 2 až 5 mm. Stěrka se provádí vždy směrem shora dolů.

• Výztužná tkanina „perlinka“ se vtlačí do krycí stěrkové hmoty. Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou. Při napojování jednotlivých pruhů perlinky musíme dodržovat překrytí minimálně 10cm. Na zvláště namáhaných místech fasády se provádí dvojnásobné překrytí, jedná se o místa kde předpokládáme větší ohrožení tlaky z vně fasády.

• Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy, stěrky se nanáší penetrační vrstva, podklad pro omítku.

• Teprve poté se provádí osazení nových klempířských prvků

• Následně zatmelíme prostory spáry kolem oken a to doporučenými pružnými akrylátovými tmely.

• Konečným krokem je povrchová úprava bílou nebo barevnou omítkou dle Vašeho výběru. Omítka (rýhované či zrnité omítky) tvoří finální okrasnou vrstvu a hlavně ochranu pláště fasády proti povětrnostním vlivům.

 

Kvalitně použitá tepelná izolace splňuje tyto základní vlastnosti:

• Tepelná izolace musí být celistvá ve všech svých záhybech a detailech.

• Tepelná izolace musí mít tloušťku takovou, aby teplota rosného bodu nastala v izolaci a nikoliv     v nosné konstrukci, čímž by později došlo k narušení a poškození konstrukce.